บริการและหลักเกณฑ์

บริการที่ปรึกษาทางเทคนิค

เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคและแนวทางการพัฒนาธุรกิจ โดยที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

1. ITA ช่วยดำเนินการสรรหาผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคตามความต้องการของลูกค้า
2. ช่วยในด้านการประสานงาน ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ และเจรจาว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ
3. ช่วยติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา
4. ให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีที่สามารถให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม

๐ จัดอบรมสัมมนา
๐ เสาะหาเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศ
๐ บริการจับคู่เจรจาธุรกิจและเทคโนโลยี
๐ บริการให้ข้อมูลเพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
๐ เชื่อมโยงสู่หน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ ที่ให้บริการแก่อุตสาหกรรม

 

หลักเกณฑ์การเข้ารับบริการ

1. เป็นบริษัทซึ่งมีความพร้อมทางด้านบุคลากร การเงิน และการจัดการระดับหนึ่งที่จะดำเนินโครงการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
2. เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 51%
3. เป็น SME ไทยที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท