ปฎิทินกิจกรรม

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมโครงการ ITAP

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

ผศ.สมพร วงษ์เพ็ง

ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ

ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์

ดร.ไฉน น้อยแสง

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์

รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์

ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร

ผศ.ภญ.เอมอร ชัยประทีป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

เอกสารเผยแพร่

สนใจเข้าร่วมโครงการ ITAP โทร. 0 2549 4684 ติดต่อ คุณสุพัชณินท์ (แพท)