ติดต่อเรา

เครือข่าย ITAP RMUTT NETWORK

สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0-2549-4640 , 02-549-4684
โทรสาร : 0-2549-4680
อีเมล : itap_rmutt@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.itap.rmutt.ac.th