ที่มาและความสำคัญ

……….ITAP เป็นโปรแกรมเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต โดยมีภารกิจหลัก คือ การสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers) กับผู้ใช้เทคโนโลยี (Technology Users) ในรูปแบบของการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา เข้าไปให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน
……….กระบวนการในการแก้ไขปัญหาการผลิตหรือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม จะเริ่มจากการเข้าเยี่ยมโรงงานเพื่อสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคเบื้องต้น โดยทีมที่ปรึกษาเทคโนโลยี (Industrial Technology Advisors : ITA) ของ ITAP ซึ่งมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูง ซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ในกรณีที่ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีนั้นมีความซับซ้อนมาก ที่ปรึกษาเทคโนโลยีจะคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความสามารถในปัญหาดังกล่าว และติดต่อเจรจาเพื่อว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาและเข้าแก้ไขปัญหาเกิดขึ้น ในระหว่างการดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญ ตลอดระยะเวลาของโครงการ ที่ปรึกษาเทคโนโลยีจะติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานของผู้เชี่ยวชาญตลอดเวลา เพื่อให้โครงการดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ จะมีผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สวทช. ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้างต้น มาทำการประเมินผลโครงการ เพื่อให้ภาคเอกชนที่ได้รับความช่วยเหลือ มีความมั่นใจในการดำเนินงานของโครงการ ว่าจะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ สวทช. จะให้การสนับสนุนในส่วนของค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ร้อยละ 50 ภายใต้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท ซึ่งเป็นกลยุทธ์ขั้นต้น ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และจะเชื่อมโยงไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการทำวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมไทย อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

● พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น มีนวัตกรรม และส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น
● สนับสนุนการทำธุรกิจในรูปเครือข่ายวิสาหกิจ (Industrial Cluster) โดยเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถาบันการศึกษา วิจัย และหน่วยงานภาครัฐที่ให้
บริการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
● สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการนำผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ มาก่อให้เกิดกระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ใหม่
ในตลาด