วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักของ ITAP คือ กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้มีการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยสามารถสรุปเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

● ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
● สนับสนุนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
● สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระดับประเทศเพื่อเป็นแหล่งยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
● ส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญไทยเป็นผู้วางรากฐานเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
● ผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้มีการติดต่อกับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยี