ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร
Asst. Prof. Dr. Sakorn  Chonsakorn

ตำแหน่งปัจจุบัน คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หน่วยงาน สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อีเมล csakorn@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์เครือข่าย 02-549-4684

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

1. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
2. เส้นใยจากธรรมชาติ

สนใจเข้าร่วมโครงการ ITAP