ผศ.ภญ.เอมอร  ชัยประทีป
Asst. Prof. Em-on  Chaiprateep

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)
อีเมล emon_c@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์เครือข่าย 02-549-4684

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

1. Clinical Pharmacy
2. Pharmaceutical technology

สนใจเข้าร่วมโครงการ ITAP