ผศ.วรุณศิริ  จักรบุตร
Asst. Prof. Waroonsiri  Jakarbutr

ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อีเมล waroonsiri.j@en.rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์เครือข่าย 02-549-4684

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

1. Thermoplastic and Thermoset process
2. Composite material
3. Thermoplastic resin
4. Thermoplastic starch
5. Polymer blend

สนใจเข้าร่วมโครงการ ITAP