ว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์  สุวีโร
Acting Captain Dr. Kittipong  Suweero

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์/ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ แห่ง มทร.
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อีเมล kittipong.s@en.rmutt.ac.th, siam_macho@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์เครือข่าย 02-549-4684

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

1. สิ่งแวดล้อม

สนใจเข้าร่วมโครงการ ITAP