รศ.ดร.อมร  ไชยสัตย์
Assoc. Prof. Dr. Amorn  Chaiyasat

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดี
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อีเมล a_chaiyasat@mail.rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์เครือข่าย 02-549-4684

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

1. Conventional and controlled/living radical polymerization in aqueous dispersed systems
2. Functional Polymers
3. Micro and Nanogels