ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศ ITAP : iSOF สำหรับเจ้าหน้าที่ ITAP และเครือข่าย วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ ชั้น 3 โรงแรมรอแยล เบญจา