ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์  โรจน์วิรุฬห์
Asst. Prof. Dr. Thammasak Rojviroon

ตำแหน่งปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ
หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อีเมล thammasak@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัทพ์เครือข่าย 02-549-4684

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

1. กระบวนการบำบัดน้ำและอากาศขั้นสูงโดยกระบวนการโฟโตออกซิเดชัน
2. การติดตามตรวจสอบมลพิษดินและน้ำใต้ดิน
3. การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน การจัดการของเสียอันตราย
4. ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมระบบท่อภายในอาคาร
5. เกษตรอินทรีย์ การทดสอบปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงเพาะปลูกจริง (On-Farm Testing)

สนใจเข้าร่วมโครงการ ITAP