รศ.ดร.จักรี  ศรีนนท์ฉัตร
Assoc. Prof. Dr. Jakkree  Srinonchat

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อีเมล jakkree.s@en.rmutt.ac.th, jakkree_s@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์เครือข่าย 02-549-4684

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

1. Electronics Circuit Design
2. Digital Signal Processing
3. Speech and Audio Processing
4. Image Processing
5. Artificial Neural Networks
6. Robotic Control