สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ยินดีต้อนรับทีมงาน QA
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อตรวจเยี่ยมเครือข่าย ITAP มทร.ธัญบุรี
และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับทางเครือข่าย

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ยินดีต้อนรับทีมงาน QA จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อตรวจเยี่ยมเครือข่าย ITAP มทร.ธัญบุรี และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับทางเครือข่าย นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ และ ดร.ไฉน  น้อยแสง โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นโครงการกับทางเครือข่ายมา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัทที่ได้รับการสุ่มตรวจเยี่ยม ได้แก่

1. โครงการ กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน
ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์  โรจน์วิรุฬห์
2. โครงการ การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อการบำบัดกล้ามเนื้อ
ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.จักรี  ศรีนนท์ฉัตร