โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม (ITAP&4.0)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุม Professional Development Training Center ชั้น 6
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม (ITAP&4.0)” นำโดยรองสถาบันวิจัยและพัฒนาทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ และ ดร.ไฉน น้อยแสง ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมอบรมสัมมนาและบรรยายพิเศษในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมอภิปราย เรื่อง “แนวทางในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม”