ดร.อนันต์  ตันวิไลศิริ
Dr. Anan  Tanwilaisiri

ตำแหน่งปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการพิมพ์และสื่อสารมวลชน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อีเมล anan_t@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์เครือข่าย 02-549-4684

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

1. ระบบการพิมพ์ออฟเซตสำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
2. ระบบการพิมพ์ดิจิทัลสำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
3. ระบบการจัดการสีสำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
4. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตทางการพิมพ์
5. ระบบการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์