ผศ.สมพร  วงษ์เพ็ง
Asst. Prof. Somporn  Vongpeang

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์, หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา
หน่วยงาน สาขาอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อีเมล somporn_v@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์เครือข่าย 02-549-4684

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

1. Industrial Engineering