ดร.ไฉน  น้อยแสง
Dr. Chanai  Noysang

ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อีเมล chanai_n@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์เครือข่าย 02-549-4684

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (หลัก)

1. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์
2. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ (รอง)

1. สาขาจุลชีววิทยา
2. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
4. สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
5. สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ