ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์
Asst. Prof. Dr. Kiattisak  Sangpradit

ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อีเมล k.sangpradit@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์เครือข่าย 02-549-4684

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

1. ด้านพลังงานและเทคโนโลยีการกำจัดขยะ
2. ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและวิศวกรรมการแปรรูปสมัยใหม่
3. ด้านหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
4. ด้านวิศวกรรมทางการแพทย์