WORKSHOP ITAP การทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเครือข่ายภาคกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48  พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด WORKSHOP ITAP การทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเครือข่ายภาคกลาง เพื่อแนะนำการบริหารโครงการ แนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการ และวิเคราะห์นโยบายร่วมกับบริษัท นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เล็งเห็นถึงความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภวิทย์  ลวณะสกล  และ ผศ.ศร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร เป็นวิทยากรบรรยายในการเขียนข้อเสนอโครงการครั้งนี้