โครงการการพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม (ITAP & 4.0)
12/02/2018
มทร.ธัญบุรี วิจัย ‘เซลล์ต้นกำเนิดบัวหลวง’ สำเร็จ สรรพคุณหน้ากระจ่างใส
18/05/2018

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม (ITAP & 4.0)”

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม (ITAP & 4.0)”

ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรม เคปราชา จังหวัดชลบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัด โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม (ITAP & 4.0)” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยก้าวไปกับภาคอุตสาหกรรม ITAP & 4.0 (นโยบายและเป้าหมายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย)” พร้อมทั้ง ผศ.ดร. วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม (ITAP & 4.0)”

ทั้งนี้ มีผู้ร่วมบรรยายทั้งหมด 10 ท่าน แบ่งออกเป็นวิทยากรและผู้ประกอบการ ได้แก่
วิทยากร
1. ดร.ทรงพล มั่นคงสุจริต
2. คุณวาริณี อนุสรณ์เสรี
3. คุณวรรณรพี สายน้ำเขียว
4. ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
5. ผศ.ดร. จักรี ศรีนนท์ฉัตร
6. ผศ.ดร. ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์
7. ดร.ไฉน น้อยแสง
ผู้ประกอบการ
1. คุณอัคร อุสายพันธ์
2. คุณสรายุทธ์ แย้มประยูร
3. คุณรัฐธนินท์ แสงสายัณห์