ความเชี่ยวชาญของ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
03/04/2019
ความเชี่ยวชาญของ ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร
20/06/2019

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม” (ITAP)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติ
“การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม” (ITAP)

ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562
ณ โรงแรมคามิโอ อมตะ บางปะกง ชลบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม” (ITAP) โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เป็นประธานโครงการ พร้อมกับ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สวทช. และผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ITAP มาบรรยายและอภิปรายในครั้งนี้