‘มทร.ธัญบุรี’ต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตรวจสารปนเปื้อนดิน-น้ำรง.อุตฯ

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์ อาจารย์นักวิจัยประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า ได้ดำเนินโครงการ”การติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดินบริเวณโรงงาน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย(Industrial Technology Assistance Program: ITAP) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ล่าสุดได้จัดแสดงในงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62 ที่หอประชุม มทร.ธัญบุรี

สำหรับการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินบริเวณโรงงานโดย 7 ขั้นตอน คือ 1.สำรวจกิจกรรมทำบัญชีรายชื่อสารเคมี-ของเสียอันตราย2.กำหนดจุดเก็บตัวอย่าง ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน 3.กำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน 4.แจ้งข้อมูล 5.ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน 6.ทำรายงานผลตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน 7.เสนอมาตรการควบคุมและลดปนเปื้อน (กรณีพบปนเปื้อน) ซึ่งสามารถนำผลงานไปใช้เชิงพาณิชย์ได้คือ ให้คำปรึกษากลุ่มเป้าหมาย โรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนโรงงานที่เข้าข่ายของ 12 ลำดับประเภทโรงงาน ตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ.2559

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ กล่าวว่า ในกรณีที่พบปนเปื้อนเบื้องต้นต้องตรวจสอบหาแหล่งกำเนิดเพื่อควบคุมหรือ หยุดการแพร่กระจายของสารมลพิษ และฟื้นฟูคุณภาพดินและน้ำใต้ดินไปพร้อมกัน อนาคตจะต่อยอดนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบเพื่อบำบัดและฟื้นฟูคุณภาพ ทั้งจากแหล่งกำเนิดและขนย้ายไปบำบัดในพื้นที่อื่น

อ้างอิงเว็บไซต์ : http://www.pr.rmutt.ac.th/news/20936